jQuery带滚动条的左侧多级菜单导航插件

使用方法

1.引入必要文件

<script src="js/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script src="js/jquery.slimscroll.min.js"></script>

2.实例化(初始化)

<script>
$(function(){
  // nav收缩展开
   $('.navMenu li a').on('click',function(){
       var parent = $(this).parent().parent();//获取当前页签的父级的父级
       var labeul =$(this).parent("li").find(">ul")  
       if ($(this).parent().hasClass('open') == false) {
        //展开未展开
          parent.find('ul').slideUp(300);
          parent.find("li").removeClass("open")
          parent.find('li a').removeClass("active").find(".arrow").removeClass("open")
         $(this).parent("li").addClass("open").find(labeul).slideDown(300);
         $(this).addClass("active").find(".arrow").addClass("open")
      }else{
         $(this).parent("li").removeClass("open").find(labeul).slideUp(300);
         if($(this).parent().find("ul").length>0){
          $(this).removeClass("active").find(".arrow").removeClass("open")
         }else{
          $(this).addClass("active") 
         }
      }
  });
});
</script>

温馨提示

本插件图标文件引用自外部链接,如链接失效,请到 https://fontawesome.dashgame.com/ 下载对应样式和图标文件

更新时间 2020-05-13 09:58:35,本资源已通过Awesomes审核检验,请放心使用!
如下载遇到问题,请联系客服解决
下载地址
此插件下载需要0A币,请登录后进行下载。
请文明评论,与人为善,比聪明更重要!
评论